Vážení používatelia dát,

pripravili sme pre vás vybrané výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 v multidimenzionálnych tabuľkách. Číslovanie a obsah vybraných tabuliek je totožný s číslami a obsahom analogických tabuliek zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001, ktoré sú tiež verejne dostupné na internetovej stránke Štatistického úradu SR. Máte teda možnosť porovnávať a hodnotiť zmeny, ku ktorým došlo za desať rokov od sčítania v roku 2001 v štruktúrach obyvateľov, domov a bytov. Dáta sú spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Vybrané tabuľky sú spracované aj za obce.

V úvodnej ponuke sa zobrazujú údaje za štatistické jednotky akceptované Eurostatom na úrovni NUTS 2 - Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko a Východné Slovensko spolu so súborom tabuliek za Slovenskú republiku (NUTS 1). Údaje v tabuľkách zmeníte kliknutím na príslušnú štatistickú jednotku, ktorej názov sa vám zobrazí na hornej lište. Takto sa postupne dostanete k údajom za 8 samosprávnych krajov (NUTS 3), 79 okresov (LAU 1) a 2 927 obcí (LAU 2).

V záujme objektívneho a korektného hodnotenia reality si vám dovolíme dať do pozornosti metodické vysvetlivky (pdf - 303 kB) k zverejneným výsledkom Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011.

Prehľad zverejnených multidimenzionálnych tabuliek s výsledkami Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 podľa tematických oblastí a dostupných územných štruktúr (pdf - 120 kB).